Anvendelsesvilkår
Gælder fra 01.04.2022.

 1. VILKÅR OG DEFINITIONER
  1.1. Sælger – SIA RIPO International Ltd., registreringsnr. 40003120298, juridisk adresse: Katlakalna Street 11 k-7, Riga LV-1073, Letland.
  1.2. E-shop – hjemmesiden www.ripoinsektnet.dk, som administreres af sælgeren og hvor det er muligt at bestille varer online.
  1.3. Køber – en fysisk person eller juridisk enhed, der bestiller varer i e-shoppen.
  1.4. Aftale – en aftale mellem sælgeren og køberen, der afgiver en ordre i e-shoppen.
  1.5. Ordre – en varebestilling, som omfatter alle de varer, som køberen ønsker at bestille, og som er produceret ifølge køberens individuelle ordre.
  1.6. Vilkår og betingelser – de vilkår og betingelser, der gælder for hvert køb, som køberen foretager i e-shoppen og enhver købsaftale mellem køberen og sælgeren.
  1.7. Købsland – det land, som køberen har valgt i henhold til ordrens leveringsadresse.
  1.8. Kurer – en udbyder af kurerservice, der leverer en ordre fra sælgerens lager til den adresse, som køberen har angivet.
  1.9. Privatlivspolitik – Vilkår og betingelser for indsamling, opbevaring, behandling og opbevaring af personlige data gennem e-shoppen.
 2. BESTILLING AF VARER
  2.1. Køberen kan bestille varer i e-shoppen uden, at det er nødvendigt at registrere.
  2.2. Priserne på varer i e-shoppen er angivet i den lokale valuta i købslandet, inklusive moms.
  2.3. Sælgeren forbeholder sig ret til ensidigt at ændre tilbud på varer, priser samt tilføje rabatter til varerne.
  2.4. De varer, der vises på billederne i e-shoppen, kan afvige fra varerne med hensyn til farve, størrelse, form eller andre parametre.
  2.5. De supportoplysninger, der vises i e-shoppen, inkl. billederne, instruktionerne og hjælpematerialerne, er udelukkende til vejledning baseret på sælgerens kompetence i brugen af varerne, men sælgeren garanterer ikke, at de bestilte varer er i overensstemmelse med køberens ønsker eller specifikke brugsformål.
  2.6. Betaling for de bestilte varer skal ske i form af online betaling såsom online bankoverførsel, Visa/MasterCard betalingskort eller andre sikre online betalingsmetoder, der tilbydes i sælgerens e-shop.
  2.7. Sælgeren har ret til at nægte at levere de varer, der er bestilt i e-shoppen og informere køberen herom, hvis prisen og/eller parametrene for varerne angivet i e-shoppen ikke svarer til den faktiske pris og/eller parametre på grund af tekniske årsager. I så fald skal sælgeren informere køberen om uoverensstemmelserne og efter aftale med køberen foretage de nødvendige ændringer i ordren eller annullere ordren og tilbageføre betalingen for varerne til køberen.
  2.8. Køberen er ansvarlig for at sikre, at de personlige data, der er afgivet for at opfylde ordren (inklusive e-mailadresse, leveringsadresse) er nøjagtige og fuldstændige. Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå for køber eller tredjemand som følge af ukorrekte eller ufuldstændige data til udførelse af ordren.
  2.9. Når køberen har gennemført alle trin i ordren, hvoraf det sidste er valg og bekræftelse af betalingsmetoden og har modtaget bekræftelse fra sælgeren på ordren via e-mail, anses købsaftalen mellem sælgeren og køberen for indgået. Aftalen gælder indtil dens fulde opfyldelse, hvilket er levering af varerne til køberen.
 3. LEVERING AF VARER
  3.1. Afhængigt af størrelsen på de varer, som køberen har bestilt, købslandet samt leveringsadressen, kan køberen vælge en af følgende leveringsmetoder:
  3.1.1. Levering til adressen med PostNord (DPD)-kurerservice;
  3.1.2. Levering til adressen med DB Schenker-kurerservice;
  3.1.3. Varemodtagelse på sælgerens lager, adresse: Katlakalna Street 11 k-7, Riga, Letland, LV-1073.
  3.2. Leveringsomkostningerne for bestillingen bestemmes i henhold til størrelsen på de varer, som køberen har bestilt, den valgte leveringsmetode og leveringsadresse. Leveringsomkostningerne angives ved bestilling.
  3.3. Leveringstiden for varerne afhænger af varens fremstillingstidspunkt, leveringstype og adresse. Ved bestilling af varer i e-shoppen angives det forventede tidspunkt for modtagelse af varerne. Sælgeren informerer køberen, når varerne er fremstillet og klar til forsendelse med den af fragtmand, som køberen har valgt, eller til afhentning på sælgerens lager.
  3.4. Hvis køberen ved bestilling af varer har valgt at modtage varen med levering til adressen, skal kureren angive det forventede leveringstidspunkt til adressen. Ved modtagelse af varerne har kureren ret til at kræve, at modtageren fremviser et identitetsdokument.
  3.5. Køberen forpligter sig til at acceptere de bestilte varer. Hvis køberen ikke selv er til stede på den angivne adresse på leveringstidspunktet, har sælgeren ret til at overdrage varen til en anden person, der er til stede på den angivne adresse. Køberen har ikke ret til at gøre krav gældende over for sælgeren.
  3.6. Hvis de leverede varer eller deres emballage er beskadiget, eller de leverede varer ikke svarer til ordren, skal det noteres i overdragelsesdokumentet, og der skal udfærdiges en rapport i frit format vedrørende skader eller manglende overensstemmelse med varerne. Køberen skal sende ansøgningen om skadeserstatning eller manglende overensstemmelse af varerne sammen med eventuelle fotografier til sælgerens e-mailadresse på online@ripo.lv.
  3.7. Hvis køberen har valgt at modtage varerne på sælgerens lager ved afgivelse af ordren, skal køberen møde op for at afhente varerne fra sælgeren lager inden 10 (ti) dage fra det tidspunkt, hvor køberens e-mailadresse er sendt til lageret og er klar til at modtage varerne. Hvis køberen ikke fremmøder for at afhente varen inden for 10 (ti) dage, har sælgeren ret til ensidigt at annullere aftalen og kræve, at køberen refunderer sælgeren for de omkostninger, der er påløbet ved opbevaring af ordren. Sælgeren vil endvidere ikke refundere køberen for ordren.
 4. FORTRYDELSESRET
  4.1. Køberen, der er en forbruger, har ret til uden at angive en begrundelse, at fortryde købsaftalen inden for 14 (fjorten) dage ved at anvende fortrydelsesretten. Køberen skal meddele sælgeren om afbestillingen. Dette gælder for bestilte varer, som ikke er produceret ifølge køberens individuelle ordre (f.eks. produkter med individuelt bestilte størrelser).
  4.2. For de varer, der er bestilt i e-shoppen og som produceres ifølge køberens individuelle ordre, kan køberen ikke udøve fortrydelsesretten i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets direktiv 2011/83/EU og kabinetsforskrifter i Republikken Letland nr. 255 “Forordninger om fjernkontrakter”. Sælgeren giver dog køberen ret til at fortryde købsaftalen inden for 24 timer efter købet. I så fald refunderer sælgeren det samlede ordrebeløb.
 5. KRAV FOR MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE MED AFTALEN
  5.1. Køberen er berettiget til at fremsætte et krav til sælgeren for manglende overholdelse af varerne ifølge aftalens bestemmelser inden for 2 (to) år fra købsdatoen for varen. Køberen skal indsende kravet om reklamation til sælgeren inden for 2 (to) måneder fra den dag, hvor varens manglende overensstemmelse med vilkårene i aftalen blev opdaget. Købsdagen anses for at være den dag, hvor sælgeren har afleveret og køberen har accepteret det pågældende produkt.
  5.2. Der skal indsendes en ansøgning for krav for et produkt, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen, og ansøgningen skal gennemgås i overensstemmelse med bestemmelserne i Republikken Letlands forbrugerbeskyttelseslov.
  5.3. Sælgeren er ikke ansvarlig for mangler ved varen som skyldes naturligt slid på varen, forsætlig beskadigelse, uagtsomhed, manglende overholdelse af brugsanvisningen, ukorrekt brug, ændringer eller reparation, hvis køberen selvstændigt reparerer uden samtykke fra sælgeren.
 6. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  6.1. Når køberen besøger e-shoppen, skal køberen læse privatlivspolitikken inden køb af varen og indgåelse af aftale med sælgeren.
  6.2. De personoplysninger, som køberen oplyser, behandles i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger i Republikken Letland og andre retsakter fra Republikken Letland, der regulerer behandling og beskyttelse af personoplysninger. Ved behandling og opbevaring af køberens personoplysninger anvender sælgeren organisatoriske og tekniske midler, der sikrer beskyttelse af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig videregivelse, ændringer samt mod enhver anden ulovlig behandling.
 7. OPHAVSRET
  7.1. Offentliggørelse, reproduktion, overførsel eller opbevaring, ændring eller tilføjelse til kommercielle formål af hele eller en del af indholdet af e-shoppen (herunder, men ikke begrænset til: offentliggjorte materialer, logoer, billeder, grafik osv.) er forbudt, medmindre indehaveren af ophavsretten eller de intellektuelle ejendomsrettigheder har ikke givet samtykke til en sådan handling. Forbuddet gælder ikke for overførsel til og opbevaring af indhold på en computer, tablet eller smartphone. Indholdet må kun udskrives til personlig (ikke-kommerciel) brug.
  7.2. Det er tilladt at citere indholdet i e-shoppen i overensstemmelse med gældende lovgivning om ophavsret. Hvis indholdet citeres, skal dets kilde angives, men det er forbudt at reproducere, offentliggøre eller distribuere de varemærker eller logoer, der er indeholdt i e-shoppen uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren af disse varemærker eller logoer.
  7.3. I tilfælde af krænkelse af ophavsretten for e-shoppen, kan køberen blive holdt ansvarlig i overensstemmelse med de procedurer, der er specificeret i lovgivningen i Republikken Letland.
 8. ANSVAR
  8.1. Hvis køberen afgiver en ordre i e-shoppen, forudsættes det, at køberen har læst vilkårene fuldt ud og accepterer dem. Sælgeren påtager sig ingen risici eller ansvar, hvis køberen ikke er fuldt ud bekendt med vilkårene.
  8.2. Sælgeren er ikke ansvarlig for omkostninger eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af oplysningerne i e-shoppen eller hvis hjemmesiden af en eller anden grund bliver utilgængelig eller er blevet frakoblet eller afbrudt.
  8.3. Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser mellem varernes farve, størrelse, form eller andre parametre, der vises på billederne i e-shoppen med varens faktiske egenskaber.
  8.4. Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af nogen forpligtelse eller anden mangel, der opstår som følge af omstændigheder og hindringer, som er uden for sælgers rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til strejker, offentlige forordninger, krigshandlinger eller nationale nødsituationer, miljømæssige eller klimatiske uregelmæssigheder, manglende overholdelse af tredjepartsinterferens med internettet samt tekniske problemer med kommunikationsudstyr, computere og software.
 9. ANDRE BESTEMMELSER
  9.1. Sælgeren forbeholder sig retten til ensidigt at ændre og supplere disse vilkår uden forudgående varsel.
  9.2. De vilkår og betingelser, der er gældende på tidspunktet for afgivelse af ordren, gælder for ordren, som køberen afgiver.
  9.3. Udvekslingen af oplysninger mellem køberen og sælgeren foregår ved hjælp af de kommunikationsmidler, der er angivet på e-shoppens hjemmeside.
  9.4. Driften af hjemmesiden reguleres, og disse vilkår er underlagt Republikken Letlands retsakter. Forhold, der opstår fra transaktioner med købere, der er en fysisk person i henhold til forbrugerrettighedsloven, reguleres af forbrugerrettighedsloven og andre lovgivningsmæssige bestemmelser om beskyttelse af forbrugerrettigheder.
  9.5. Alle tvister skal så vidt muligt afgøres ved forhandling. Hvis der ikke opnås enighed, skal tvisten indbringes for en domstol i overensstemmelse med de procedurer, der er specificeret i Republikken Letlands lovgivningsmæssige vedtægter.